يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

شرح وظایف ناضمه خوابگاه


شرح وظایف ناظمه خوابگاه

1-کنترل ورودخروج دانشجویان وپیگیری مواردخروج دانشجوبدون ثبت دردفترو اعلام نتیجه به مسئول خوابگاه

2-کنترل ورود میهمان وافراد متفرقه به خوابگاه

3-انجام حضورغیاب شبانه دانشجویان با رویت انها

4-ثبت وگزارش کلیه غیبت هاوکنترل غیبت و تاخیر دانشجو

5-اجرای دقیق ایین نامه های انظباطی

5-مراقبت و حفظ ایمنی افرادو اموال و ساختمان

6-برقراری نظم و سکوت درساعات شب و تذکربه دانشجویان خاطی

7-ثبت و گزارش مشکلات اعم ازرفاهی تاسیساتی و رفع مواردی که در ساعات شیفت کاری مربوطه مقدور است

8-ارائه گزارش کتبی روزانه به مسئول خوابگاه

9-بررسی اولیه موارد خاص دانشجویان درزمینه اسکان مشکلات احتمالی رخ داده درمیان ساکنین با یکدیگر

10-پیگیری نوارد تاسیساتی اورژانسی درخوابگاه

11 -سرکشی از قسمت های مختلف خوابگاه درساعات شیفت کاری


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...